Ο Νέος νόμος για τα εμπορικά σήματα – Οι κυριότερες Μεταβολές

Ο νέος νόμος 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα  ενσωματώνει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2436/2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών και την οδηγία 48 / 2004 σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις,  καταργώντας  τα άρθρα 121 έως 182 του παλαιότερου νόμου 4072/ 2012. Είναι  σημαντικό […]
Continue Reading