Ο  Νόμος 4509/2017, επέφερε θεμελιώδεις αλλαγές στην διαδικασία λύσης του γάμου με συναινετικό διαζύγιο,  αφού καθιέρωσε  τη λύση του γάμου  με υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικής λύσης γάμου. συναιτετικο διαζυγιο με συμβο

Σκοπός αυτής της εξέλιξης, είναι η ενίσχυση της σύγχρονης τάσης  της ιδιωτικής αυτονομίας αλλά και της εναρμόνισης της διαδικασίας έκδοσης συναινετικού διαζυγίου με την νομοθεσία πολλών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι,  για το συναινετικό διαζύγιο δεν απαιτείται πλέον δικαστική απόφαση, αλλά μία απλή συμβολαιογραφική πράξη, με την οποία επικυρώνεται η έγγραφη συμφωνία των συζύγων για την λύση του γάμου τους. Αντίγραφο αυτής της συμβολαιογραφικής πράξης, κατατίθεται στο  αρμόδιο  ληξιαρχείο  και από την καταχώρισή της ο γάμος θεωρείται λελυμένος.

Η απουσία δικαστικής απόφασης στην νέα νομοθεσία, κατέστησε αναγκαία την παράσταση και εκπροσώπηση εκάστου συζύγου από διαφορετικό δικηγόρο, ώστε να εξασφαλίζεται το σύννομο της διαδικασίας, εν αντιθέσει προς το προηγούμενο δίκαιο, κατά το οποίο μπορούσε να διορισθεί κοινός δικηγόρος, ο οποίος θα εκπροσωπούσε αμφοτέρους τους συζύγους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις  που θέτει η νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου είναι: α) η έγγραφη συμφωνία των συζύγων περί λύσης του γάμου τους, η οποία εφ’όσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα, πρέπει υποχρεωτικά  να περιλαμβάνει και (τουλάχιστον διετή) συμφωνία για την επιμέλεια,  το ύψος της  διατροφής και την επικοινωνία με τα τέκνα   β) η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής και  βεβαίωση της  χρονολογίας της συμφωνίας από το Ειρηνοδικείο γ) η κατάρτιση και υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης που περιλαμβάνει και επικυρώνει την  ανωτέρω συμφωνία, δ) η πνευματική λύση του γάμου, εάν πρόκειται για θρησκευτικό γάμο ε) η καταχώριση της ανωτέρω συμβολαιογραφικής πράξης στο Ληξιαρχείο, και η έκδοση της σχετικής ληξιαρχικής πράξης.

Σημαντικό σημείο  που απλοποιεί και επιταχύνει  αισθητά το συναινετικό διαζύγιο, είναι η κατάργηση του ελάχιστου χρόνου διάρκειας του γάμου προ της λύσεώς του, που στο προγενέστερο δίκαιο ήταν έξι μήνες, καθώς δεν υφίσταται πλέον κανένας χρονικός περιορισμός, έτσι ώστε οι σύζυγοι να έχουν την δυνατότητα έχουν την δυνατότητα, αν τα πράγματα δεν πήγαν καλά, να ξεκινήσουν οποτεδήποτε την συναινετική διαδικασία διαζυγίου. Επίσης αισθητά έχει συντμηθεί και η διάρκεια της ίδιας της διαδικασίας λύσης του γάμου, καθώς, με εξαίρεση το δεκαήμερο που σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να μεσολαβεί  από την (βεβαίας χρονολογίας) έγγραφη συμφωνία των συζύγων, μέχρι την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης επικύρωσης της συμφωνίας, κανένας άλλος χρονικός περιορισμός δεν τίθεται εκ του νόμου, οπότε ο  συνολικός χρόνος έκδοσης του διαζυγίου, να επαφίεται εν τέλει στην ευχέρεια  των συμμετεχόντων στην άνω διαδικασία. Κατά συνέπεια, σε θεωρητικό επίπεδο, η συναινετική λύση ενός γάμου μπορεί με τον κατάλληλο συντονισμό και την σωστή συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών να  συντελεστεί ακόμη και εντός δεκαπέντε ημερών.

Εξ’ άλλου, ως προς την συμφωνία περί επιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής των ανηλίκων τέκνων, η συμβολαιογραφική πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, δηλαδή σε περίπτωση παραβίασης των διαλαμβανομένων σε αυτήν όρων, έχει ισχύ εκτελεστής δικαστικής απόφασης, η μη τήρηση της οποίας  επιφέρει  τις συνέπειες του νόμου.

Είναι σημαντικό πριν από την  επιλογή της  συναινετικής λύσης ενός γάμου να έχουμε εξασφαλίσει ότι δεν υφίστανται περιουσιακές ή ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες μεταξύ των  συζύγων, διαφορετικά θα πρέπει πριν απ’ όλα να λάβουμε τις σωστές νομικές συμβουλές  για την διευθέτησή τους.

Εάν η απόφασή σας να λύσετε τον γάμο σας έχει καταστεί οριστική και βρίσκεστε ήδη στο στάδιο της υλοποίησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας, όπου μία πλήρης ομάδα έμπειρων νομικών θα αναλάβει την σωστή καθοδήγησή σας και την  άμεση διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας στον συντομότερο δυνατό χρόνο και με κόστος προσαρμοσμένο στις σημερινές συνθήκες.

Σε περίπτωση δε, που για οποιονδήποτε λόγο  δεν επιθυμείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως σε κάποιο ή και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, έχετε την δυνατότητα να μας εξουσιοδοτήσετε με ειδικό συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο, δυνάμει του οποίου και πάντα σύμφωνα με τις εντολές σας, θα σας εκπροσωπήσουμε παριστάμενοι και υπογράφοντας για λογαριασμό σας.