ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ  ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΜΕΛΟΥΣ   Ή ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  & ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

  1. Σε περίπτωση συναινετικής λύσης γάμου υπηκόων κράτους ή κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν διαβατήριο ή την προσωπική τους ταυτότητα σε ισχύ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Ε. με αριθμό 1259/2010 για την θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου το οποίο είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό, ο οποίος  Κανονισμός  ισχύει στην Ελλάδα από τις 27/ 1/2014 και ειδικότερα σύμφωνα με το Κεφάλαιο  ΙΙ ,  άρθρο 5 αυτού, καθορίζεται δικαίωμα επιλογής των συζύγων με κοινή συμφωνία τους περί του εφαρμοστέου δικαίου σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού, εφ’όσον  το  επιλεχθέν δίκαιο είναι  ένα από τα ακόλουθα:

α) το δίκαιο του Κράτους της συνήθους διαμονής των συζύγων κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας

β) το δίκαιο του Κράτους της τελευταίας συνήθους διαμονής των συζύγων, υπό την προυπόθεση ότι ο ένας εξ αυτών εξακολουθεί να διαμένει εκεί κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας

γ) το δίκαιο του Κράτους της ιθαγένειας ενός εκ των συζύγων κατά το χρόνο σύναψης της συμφωνίας

  1. Σε περίπτωση συναινετικής λύσης του γάμου υπηκόου κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπηκόου τρίτης χώρας, ο τελευταίος θα πρέπει να έχει διαβατήριο σε ισχύ και θεώρηση εισόδου (Visa), ή άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  2. Σε περίπτωση συναινετικής λύσης του γάμου υπηκόων τρίτης χώρας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν διαβατήριο σε ισχύ, άδεια διαμονής , ή  θεώρηση εισόδου (Visa) καθώς επίσης και να προβλέπεται στην Νομοθεσία της χώρας τους  η συναινετική λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Την πληροφορία αυτήν δύνανται να λάβουν  από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας τους στην Ελλάδα, ή από το Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.

Διαβάστε : Συναινετικό διαζύγιο με συμβολαιογραφική πράξη