Με τον νέο  Ν. 4548/2018 με τον οποίον αναμορφώθηκε το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας ως προς την διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων, γίνεται απαραίτητη η νομική  στήριξη και καθοδήγηση σε σχέση με την ευρεία έκταση των μεταβολών που θεσπίζονται. Ως εκ των ανωτέρω, το γραφείο μας προσφέρει τις έγκυρες υπηρεσίες του και στον τομέα αυτόν, μέσω των εξειδικευμένων δικηγόρων μας στο εμπορικό δίκαιο.

Οι ενώσεις προσώπων ανάλογα με τη δομή , τον σκοπό και την νομική μορφή τους, διέπονται από ένα πλήθος νομικών και διαδικαστικών πράξεων που υποχρεωτικά πρέπει να ακολουθήσουν. Αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία, σύλλογοι , καλλιτεχνικές ενώσεις, συνεταιρισμοί, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, είναι νομικά πρόσωπα, η σύσταση , η λειτουργία και οι  υποχρεώσεις των οποίων ρυθμίζονται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις .   Το γραφείο μας, έχει μακρά εμπειρία  στο σωματειακό δίκαιο και είναι σε θέση να σας βοηθήσει σε κάθε σας βήμα, αν έχετε αποφασίσει να ασχοληθείτε με τον τομέα αυτόν.

Ενδεικτικά παρέχουμε υπηρεσίες  σε  

 • Καταστατικά εταιρειών
 • Τροποποιήσεις καταστατικών
 • Συγχωνεύσεις – μετασχηματισμοί
 • Κοινοπραξίες
 • Σωματεία (σύσταση – τροποποίηση)
 • Συμβάσεις στα πλαίσια της δραστηριότητας ενός σωματείου
 • Πληρεξουσιότητες
 • Διαδικασίες διαγραφής- Πειθαρχικά
 • Νομική ευθύνη του σωματείου
 • Συμβάσεις χορηγιών
 • Κρατικές επιδοτήσεις
 • Τροποποιήσεις καταστατικού
 • Λύση – εκκαθάριση