Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) επιβάλλει απαιτήσεις σε όλους τους οργανισμούς που συλλέγουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα.

Παρέχω συμβουλές GDPR τόσο στις δημόσιες αρχές όσο και στις ιδιωτικές εταιρείες – με βάση ένα εξαιρετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και μια πρακτική προσέγγιση για τη διαχείριση ζητημάτων σχετικά με το νόμο περί προστασίας δεδομένων.

Εναρμόνιση επιχειρήσεων με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Υπηρεσίες Υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO)

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που έχετε σχετικά με τα άτομα (υποκείμενα δεδομένων) τα οποία μπορούν να αναγνωριστούν από αυτά τα δεδομένα ή από συνδυασμό δεδομένων. Υπάρχει επιπλέον προστασία για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τη σωματική και ψυχική υγεία και πολλά άλλα.

Ο έλεγχος και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ρυθμίζεται επί του παρόντος από τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, αλλά ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018.

Η παραβίαση του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων είναι ποινικό αδίκημα για το οποίο ενδέχεται να ευθύνονται όλοι όσοι ασχολούνται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Για την προστασία δεδομένων μπορώ να σας βοηθήσω να συμμορφωθείτε με τον ισχύοντα νόμο, συμπεριλαμβανομένου του GDPR, και να με συμβουλεύεστε κάθε φορά που ο νόμος αλλάζει.

Οι βασικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Πακέτο Συμμόρφωσης Προσωπικών Δεδομένων

Λάβετε βοήθεια για τη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, διατήρηση αρχείων, πολιτική ασφάλειας πληροφορικής, κανόνες για τη διαγραφή και συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων.

Πακέτο ελέγχου προσωπικών δεδομένων

Πώς αποκτάτε μια καθαρή έκθεση ελεγκτή για την ετήσια έκθεση, ελαχιστοποίηση της προσωπικής διαχειριστικής ευθύνης και μείωση του κινδύνου προστίμων προσωπικών δεδομένων; Επικοινωνήστε μαζί μου.

Προσωπικά δεδομένα HR

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων είναι αναπόφευκτη για τις περισσότερες επιχειρήσεις. Σας συμβουλεύουμε για τη σημασία των κανόνων GDPR και προστασίας δεδομένων στο έργο HR.

Συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων

Πώς μοιάζει μια τυπική συμφωνία επεξεργασίας δεδομένων GDPR; Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τις συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων σας και να παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια, την κάλυψη κινδύνων και τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ως πιστοποιημέμη Δικηγόρος GDPR μπορώ να σας βοηθήσω ως εξωτερικά DPO ή ως μέρος της ομάδας DPO σας. Παρέχω μαθήματα GDPR, αξιολογήσεις κινδύνων και συνεχή ενημέρωση ειδήσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Δεδομένα υγείας

Η σύνδεση μεταξύ των απαιτήσεων προσωπικών δεδομένων και των κανόνων σχετικά με τα δεδομένα υγείας είναι περίπλοκη και απαιτεί μεγάλη εμπειρία για την κατανόηση. Μπορώ να βοηθήσω με τη σωστή ερμηνεία και διαδικασία για την εκπλήρωση και των δύο συνόλων κανόνων.