Περί Μισθώσεων και περιπτώσεων Έξωσης

Η σωστή και έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα μισθωτή και εκμισθωτή και τους απαραίτητους μισθωτικούς όρους, αποτελεί βασική προϋπόθεση για μία ασφαλή μισθωτική σχέση. Κατά συνέπεια, πριν καταρτίσετε  οποιοδήποτε μισθωτήριο, είναι αναγκαίο  να ζητήσετε νομική καθοδήγηση από τους εξειδικευμένους δικηγόρους του γραφείου μας, προκειμένου να κατοχυρωθείτε σωστά και να αποφύγετε τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις.

Αλλά ακόμη κι όταν βρίσκεστε σε δυσχερή θέση εξ αιτίας κακής μισθωτικής σχέσης ή απρόβλεπτης μεταβολής συνθηκών, το γραφείο μας θα λάβει τα ενδεδειγμένα για την περίπτωσή σας μέτρα , ώστε να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η πρόσληψη εξειδικευμένου δικηγόρου για την κατάρτιση ενός ειδικού συμφωνητικού  (ιδίως) επαγγελματικής μίσθωσης, δεν θα πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια ή απώλεια χρόνου και χρημάτων, αλλά απολύτως αναγκαία ενέργεια για την διασφάλιση των συμφερόντων κάθε ενδιαφερομένου. Ομοίως είναι αυτονόητο ότι η χρήση ενός τυποποιημένου εντύπου επαγγελματικής μίσθωσης, πρακτική  η οποία ακολουθείται συχνά στην πράξη, εγκυμονεί κινδύνους,  και δεν παρέχει καμία ασφάλεια δικαίου στους αντισυμβαλλομένους.

Ειδικά για την περίπτωση μισθώσεως χώρων  παροχής υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κλινικές) και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ( εστιατόρια, καφέ, μπαρ)  το γραφείο μας διαθέτει άριστη γνώση και εμπειρία για τις συγκεκριμένες  κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας,  καθώς πέρα  από την σύναψη της μισθώσεως, απαιτούνται ειδικοί όροι και προδιαγραφές  χώρου, άδειες εκπομπών,  εξοπλισμού, υγειονομικών διατάξεων κλπ., τους οποίους είναι καλό να γνωρίζει κάθε ενδιαφερόμενος,  πριν προχωρήσει στην σχετική μίσθωση.

Ενδεικτικά ασχολούμαστε με

  • -Κατάρτιση μισθωτηρίου κατοικίας και επαγγελματικής στέγης
  • -Διεκδίκηση μισθωμάτων
  • -Έξωση μισθωτών
  • -διεκδίκηση αποζημιώσεων για ζημιές στο μίσθιο
  • -Διαταγή απόδοσης μισθίου
  • -Διαταγή πληρωμής μισθωμάτων
  • -Αγωγή μείωσης μισθώματος
  • -Μεταβίβαση μισθωτικού δικαιώματος