Ηλεκτρονικό εμπόριο – Μια νέα προοπτική

Τα τελευταία χρόνια, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας ολοένα και περισσότερο η χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η έλλειψη χρόνου αλλά και η δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες της διεθνούς αγοράς, αποτελεί πλέον μία επανάσταση απέναντι στις παραδοσιακές μεθόδους απόκτησης αγαθών,  με συνέπειες θετικές και αρνητικές. Επιπλέον η  συγκυρία των απαγορευτικών μέτρων λόγω του COVID 19 ήρθε να  εκτοξεύσει στα ύψη τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου το οποίο  εξελίσσεται συνεχώς σε μία όλο και πιο σταθερή πρακτική για τους καταναλωτές. Μέσω του διαδικτύου, ο ψηφιακός καταναλωτής  έχει την δυνατότητα της άμεσης πληροφόρησης και  της  αξιολόγησης του  προϊόντος ή της υπηρεσίας για την οποία ενδιαφέρεται, ώστε να προβεί σε μία όσο το δυνατόν πιο επιτυχημένη συναλλαγή, γεγονός το οποίο ενθαρρύνει την νέα αυτή πρακτική, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο να προβεί σε μία κακή ή  εσφαλμένη αγορά, πέφτοντας θύμα επιτήδειων  που δυστυχώς πάντα υπάρχουν σε κάθε χώρο.  Παράλληλα οι επιχειρήσεις που ολοένα και περισσότερο επεκτείνουν την δραστηριότητά τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα νομικά μέσα και τους κατάλληλους όρους και προυποθέσεις με τις οποίες   θα κατοχυρωθούν έναντι τυχόν κακόπιστων  καταναλωτών ώστε να εκτελούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις αποφεύγοντας να  βρεθούν στη δυσάρεστη θέση  δικαστικών διενέξεων  και αποζημιώσεων.

Το γραφείο μας διαθέτει την εμπειρία και την κατάρτιση που χρειάζεται μία επιχείρηση προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματά της και να κινηθεί  με ασφάλεια  στην νέα πρόκληση που λέγεται «ηλεκτρονικό εμπόριο».

Παρακάτω παρατίθεται  κυριότερη σχετική νομοθεσία:

Εθνική νομοθεσία

 • Υ.Α. 5338/17.01.2018 (ΦΕΚ Β’ 40/17.01.2018) για την κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191)
 • Π.Δ. 131/30.04.2003 (ΦΕΚ A’ 116/16.05.2003) για την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Υ.Α. 70330/30.06.2015 οικ. (ΦΕΚ Β’ 1421/09.07.2015) για την προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
 • Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29.08.2019) για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

(GDPR) και την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680

 • Νόμος 3471/2006 (ΦΕΚ Α’ 133/28.06.2006) για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α’ 167/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»
 • Π.Δ. 10/17.02.2017 (ΦΕΚ Α’ 23/01.03.2017) «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας»
 • ΥΑ 31619/15.03.2017 οικ. (ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017) «Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το

Ηλεκτρονικό Εμπόριο»

Ενωσιακή νομοθεσία

 • Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Οδηγία 2011/83/ΕΕ περί δικαιωμάτων των καταναλωτών
 • Οδηγία 2005/29/ΕΚ περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά
 • Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 για την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών (Οδηγία «Omnibus»)
 • Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές
 • Κανονισμός (ΕΕ) 524/2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών
 • Οδηγία 2013/11/ΕΕ για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών