Γονική Μέριμνα ανηλίκου που γεννήθηκε και παραμένει εκτός γάμου

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ (1515 ΑΚ) –

Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΜΕ ΑΓΩΓΗ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΝ ΤΟΥΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΤΕΚΝΟΥ (1511 ΑΚ) – ΑΝΕΚΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΘΕΤΕΙ Ή ΜΗ ΤΗΝ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

Κατά το άρθρο 1515 παρ. 1 και 2 του ΑΚ, η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Με αίτηση του πατέρα το δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδίως αν συμφωνεί η μητέρα, να αναθέσει και σ` αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους αυτής, εφ’ όσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 47 εδ. α` του ν. 2447/1996, στις αναφερόμενες στο άρθρο αυτό περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και το άρθρο 1515 του ΑΚ, δεν επιτρέπεται το ένδικο μέσο της εφέσεως. Η τελευταία αυτή διάταξη, που καθιστά ανέκκλητη την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η οποία αφορά τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, δεν αντίκειται στο άρθρο 20 ή σε άλλη διάταξη του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 6 της Συμβάσεως της Ρώμης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες (Ν.Δ. 53/1974), διότι οι διατάξεις αυτές διασφαλίζουν τη δυνατότητα προσφυγής σε δικαστήριο όχι όμως και το δικαίωμα σε ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως που θα εκδοθεί, η δε ειδική διαδικασία του άρθρου 681 Β` σε συνδυασμό με το άρθρο 681 Γ` του ΚΠολΔ (ήδη μετά τις τροποποιήσεις, κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών τού άρθρου 592 επ. σε συνδυασμό με άρθρο 591 του ΚΠολΔ) κατά την οποία εκδίδεται η σχετική αγωγή του άρθρου 1515 του ΑΚ, διασφαλίζει πλήρως τα δικαιώματα αποδείξεως των ισχυρισμών των διαδίκων και συνεπώς πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης (ΑΠ1111/2002).

Α.Π. 664/2018

Πηγή: ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ – ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ